Regulamin serwisu społecznościowego Fotka
z dnia 21 maja 2018 roku.


Dział I - Wstęp


Art. 1

Niniejszy regulamin określa zasady działania strony internetowej Fotka.com, zwanej dalej Serwisem oraz świadczenia i korzystania ze wszystkich oferowanych Usług Serwisu, takich między innymi jak czat, kamerki internetowe, komunikator wewnętrzny, forum. Szczegółowe, specyficzne zasady korzystania z poszczególnych usług serwisu, niesprzeczne z niniejszym Regulaminem, mogą być opisane w wyszczególnionych w treści poniżej załącznikach.


Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


Art. 2

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Fotka jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.


Art. 3

Podmiotem prowadzącym Serwis jest Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000721451 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 113-257-96-12 i kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 60.000,00 złotych.


Art. 4

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz przestrzegania ich postanowień, a także przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akceptacja regulaminu następuje w momencie zaznaczenia stosownego pola podczas rejestracji w serwisie. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację szczegółowych zasad i warunków korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu.

Dział II - Definicje


Art. 5

Pojęcia wymienione w Regulaminie, należy rozumieć następująco:


Administrator

Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.


Ban/Blokada

Blokada dostępu nałożona na Użytkownika za bezprawne złamanie postanowień Regulaminu.


Czarna Lista

Definiowana przez Użytkownika lista innych Użytkowników, którzy nie mają możliwości przeglądania jego profilu, pisania wiadomości, komentarzy oraz nie mają wglądu do Materiałów Użytkownika


Dane

Wszelkie treści, w szczególności informacje, zdjęcia, filmy, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie;


Dane Osobowe

Zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego (dostępnego pod adresem https://fotka.com/rejestracja/), a następnie modyfikowane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Fotka w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu Fotka, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika. Pojęcie danych osobowych dotyczy również danych zbieranych automatycznie przez Administratora Serwisu, takich np. jak dane urządzenia, za pomocą którego użytkownik łączy się z Serwisem i dane lokalizacyjne wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Serwisu.


Fotka/Serwis

Serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym www.fotka.com, a także w aplikacjach Fotka dostępnych dla telefonów Android, iOS oraz Windows Phone


Fotka Team (FT)

Osoby zarządzające i prowadzące Serwis. Nazwa loginu tych osób oznaczona jest niebieskim logo Fotka


Fotka Przyjaciel (FP)

Użytkownik pomagający innym Użytkownikom lepiej poznać serwis Fotka, dbający o jakość i wiarygodność dodawanych zdjęć, filmów, opisów i komentarzy. Nazwa loginu tych Użytkowników oznaczona jest szarym logo Fotka


Funkcje dodatkowe

Funkcje w serwisie będące do dyspozycji Użytkownika po aktywacji dostępu do Klubu Gwiazd (szczegółowe informacje).


Grupa

Grupa Użytkowników powiązana ze sobą podobnymi zainteresowaniami.


Konto

Strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Fotka na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownie  do zgód udzielonych przez danego Użytkownika;


Komentarz/Wpis

Tekst dodany przez Użytkownika w Serwisie


Materiały

Zdjęcia, filmy, teksty i inne treści umieszczane przez Użytkowników


Nazwa Profilu/Loginu

ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację podczas korzystania z Serwisu.


Obdarowany Użytkownik

Użytkownik, który otrzymał od innego Użytkownika dostęp do Klubu Gwiazd.


Profil

Miejsce w serwisie, gdzie opublikowane są Dane wprowadzone przez Użytkownika.


Profil specjalny

Profil tworzony przez Fotka Team na rzecz osób trzecich w oparciu o odrębną umowę zawartą pomiędzy Serwisem a tą osobą;


Prywatna wiadomość

Wiadomość wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu. Wiadomości są przechowywane zarówno po stronie odbiorcy jak i nadawcy wiadomości. Użytkownik kasując wiadomości usuwa swoją kopię; wiadomości usunięte przez obie strony konwersacji są bezpowrotnie kasowane z Serwisu

Serwis zastrzega sobie prawo do analizy treści prywatnych wiadomości przez system antyspamowy oraz do usuwania wiadomości starszych niż pół roku.


Regulamin

Dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników oraz Serwisu wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;


Klub Gwiazd

Usługa płatna dostępna na Fotce pozwalająca na aktywację Funkcji dodatkowych.


Użytkownik

Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego;


Umowa

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Fotka z chwilą akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu i Polityki prywatności.


Weryfikacja konta

Następuje po pozytywnym zakończeniu rejestracji w serwisie. Polega na wysłaniu specjalnego kodu za pośrednictwem SMS na podany przez Użytkownika numer telefonu. Kod ten, Użytkownik musi wpisać we wskazanym miejscu w Serwisie.

Lokalizacja

Miejscowość podana przez Użytkownika w odpowiednim formularzu lub ustalona na podstawie udostępnienia przez Użytkownika lokalizacji GPS dla aplikacji Fotka. Posiadanie lokalizacji umożliwia użytkownikowi przeglądanie profili innych użytkowników posiadających tę samą lub bliską lokalizację. Użytkownik może posiadać do trzech lokalizacji na swoim profilu. Historia zmian lokalizacji jest przechowywana maksymalnie przez 24 godziny.


Filtr

Informacja o preferencjach Użytkownika odnośnie płci i wieku osób, które chce przeglądać. Informacja o filtrze danego Użytkownika jest niedostępna dla innych Użytkowników

Dział III - Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu


Art. 6

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna mająca ukończone 16 lat, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości, przy czym warunkiem korzystania z
niektórych odrębnie opisanych funkcjonalności Serwisu jest osiągnięcie przez Użytkownika
pełnoletności.


Art. 7

Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: https://fotka.com/rejestracja/, zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności oraz potwierdzeniu adresu mailowego poprzez kliknięcie w link. Każdy użytkownik otrzymuje link potwierdzający na maila podanego w procesie rejestracji konta.


Art. 8

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian.


Art. 9

Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcjonalności Serwisu i korzystanie z wybranych przez Użytkownika płatnych usług i funkcjonalności.


Art. 10

Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik może zostać poproszony o dokonanie weryfikacji konta przy użyciu numeru telefonu. Podanie numeru stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie go w celach statystycznych oraz bezpieczeństwa. Numer nie jest wykorzystywany w celach marketingowych, procedura weryfikacji nie powoduje aktywacji żadnych usług płatnych dla wskazanego numeru. Po dokonaniu weryfikacji Konta, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcjonalności Serwisu.


Art. 11

Użytkownik, który zawarł Umowę na korzystanie z Serwisu może otrzymywać na podany w trakcie rejestracji adres email oraz na swoje urządzenia końcowe powiadomienia o aktywności swojego konta, propozycje nowych znajomości, informacje o materiałach dodanych przez znajomych.


Art. 12

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu, ma prawo do:

 1. posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie,
 2. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,
 3. przeglądania Profili innych Użytkowników, a także głosowania na profile i zdjęcia,
 4. wysyłania Wiadomości prywatnych, a także komentowania profili, zdjęć i filmów,
 5. wypowiadania się na forum, czacie i w grupach.

Art. 13

Niedozwolone jest:

 1. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
 2. umieszczanie materiałów pornograficznych,
 3. promowanie stron internetowych nie związanych z Serwisem,
 4. umieszczanie Materiałów niezgodnych z regulaminem,
 5. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Fotki. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS ( Denial of Service). Wyjątek stanowią programy używające oficjalnego API Serwisu,
 6. rozsyłanie spamu,
 7. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.
 8. udostępniania danych osobowych osób trzecich bez ich zgody.

Dział IV - Konto


Art. 14

Użytkownik może posiadać maksymalnie 3 Konta w Serwisie.


Art. 15

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.


Art. 16

Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont przez 2 lub więcej osób jednocześnie. Wyjątek stanowią Profile Specjalne.


Art. 17

Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie bądź kontaktując się z Administratorem Serwisu. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.


by usunąć konto w Serwisie, należy wejść w "Ustawienia", następnie kliknąć w wyraz "usunąć", znajdujący się w umieszczonym na samym dole strony zdaniu "Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić swoje dane lub całkowicie usunąć konto".

Usunięcie konta skutkuje skasowaniem z Serwisu wszelkich danych osobowych Użytkownika, za wyjątkiem danych osobowych, które Serwis jest zobligowany przechowywać na mocy innych przepisów oraz danych statystycznych poddanych anonimizacji. Procedura całkowitego usunięcia konta wraz z danymi osobowymi może trwać do 30 dni .Art. 18

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale (Ban) lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być jednocześnie zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.


Art. 19

Konta zablokowane w trybie art. 18 nie mogą zostać usunięte przez Użytkownika.Art. 20

Konta nieużywane przez 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.


Art. 21

W przypadku rozpoczęcia procedury przewidzianej art. 20, Użytkownik zostanie poinformowany o zamiarze usunięcia Konta przez Administratora serwisu. W razie braku sprzeciwu w ciągu 30 dni, Konto zostaje usunięte.


Art. 22

Śmierć użytkownika powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.


Art. 23

W przypadku wystąpienia okoliczności art. 22 Konto zostaje zablokowane, a następnie usunięte z serwisu po 30 dniach od nałożenia blokady.

Dział V - Materiały Użytkownika


Art. 24

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak i wypowiedzi w Grupach, na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.


Art. 25

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.


Art. 26

Administrator nie ponosi odpowiedzialności w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, za Materiały przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.


Art. 27

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku, gdy osoby trzecie występują w Materiałach.


Art. 28


Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.


Art. 29

Administrator Serwisu ma prawo do wykorzystywania Materiałów użytkownika w treściach promocyjnych, w szczególności wykorzystywania ich w powiadomieniach email wysyłanych do innych Użytkowników, publikowania ich na stronie (funpage) w Serwisach takich jak Facebook, Instagram oraz YouTube.


Art. 30

Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia z kartką w ręku (spisany login i data) na tle monitora z widoczną stroną serwisu.Art. 31

Zdjęcia zebrane w trybie art. 30 zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji.


Art. 32

Niezastosowanie się do poleceń Administratora w trybie art. 30 skutkuje nałożeniem blokady stałej bądź czasowej lub całkowitym usunięciem konta.

Dział VI - Usługi i funkcje


Art. 33

Użytkownik może aktywować pakiet promocyjny "Klub Gwiazd" innemu Użytkownikowi, jednakże nie może żądać od Obdarowanego Użytkownika wykonania w zamian jakiejkolwiek czynności.


Art. 34

Obdarowany Użytkownik podczas logowania się do Serwisu zostaje poinformowany o aktywowaniu pakietu promocyjnego "Klub Gwiazd" przez innego Użytkownika, a także ma możliwość przyjęcia lub odrzucenia jego aktywacji. W przypadku, gdy Użytkownik odrzuci aktywację pakietu promocyjnego "Klub Gwiazd", pakiet ten zostaje aktywowany na koncie Darującego Użytkownika.


Art. 35

Aktywowanie pakietu promocyjnego “Klub Gwiazd” innemu Użytkownikowi podlega przepisom Ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 644)


Art. 36

Zakres  dostępu lub zakres i sposób świadczenia Funkcji Dodatkowych wchodzących w skład usługi Klub Gwiazd, zarówno już istniejących jak i dodawanych w przyszłości, może być w każdym czasie z ważnych przyczyn zmieniany przez Administratora serwisu. Dotyczy to również dodawania lub usuwania poszczególnych Funkcji Dodatkowych. Powyższe zmiany nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników.


Art. 37

Usługa Klub Gwiazd jest aktywowana automatycznie po wpłynięciu środków na konto Administratora lub potwierdzenia wpłaty od Operatora SMS.  Rozpoczęcie korzystania z usługi Klub Gwiazd oznacza żądanie świadczenia usługi przed upływem terminu odstąpienia (14 dni). Jest to równoznaczne z utratą przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy na usługę Klub Gwiazd. Jeżeli Użytkownik, po wpłynięciu płatności na rachunek Administratora,  nie rozpocznie korzystania z funkcjonalności płatnej  ma  prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z art. 38 pkt. 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.poz. 683, 2361, z 2018 r. poz. 650).


Art. 38

Usługa abonamentowa dostępu do Klubu Gwiazd na 14 dni.

Usługa polega na zapisaniu się do subskrypcji SMS MT oraz otrzymywaniu dostępu do Klubu Gwiazd co 14 dni.

Aby aktywować usługę, należy wysłać SMS, o unikalnej dla każdego użytkownika treści, podanej na stronie: https://fotka.com/klubgwiazd/mt?days=14 na numer 60568

Opłata za SMSa aktywacyjnego wynosi 5 zł netto (6,15 zł brutto)

Wiadomość potwierdzającą aktywację pakietu na Twoim koncie otrzymasz, co 14 dni, jej treść jest następująca:

"Twoje konto zostalo doladowane pakietem gwiazdy na kolejne 2 tygodnie."

Aby zakończyć usługę, należy wysłać SMS o treści STOP FOTKA na numer 60568.

Subskrypcja dostępna jest w sieciach GSM: T-MOBILE, Orange, Plus, Play.


Usługa abonamentowa dostępu do Klubu Gwiazd na 30 dni.


Usługa polega na zapisaniu się do subskrypcji SMS MT oraz otrzymywaniu dostępu do Klubu Gwiazd co 30 dni.

Aby aktywować usługę, należy wysłać SMS, o unikalnej dla każdego użytkownika treści, podanej na stronie: https://fotka.com/klubgwiazd/mt?days=30 na numer 60968

Opłata za SMSa aktywacyjnego wynosi 9 zł netto (11,07 zł brutto)

Wiadomość potwierdzającą aktywację pakietu na Twoim koncie otrzymasz, co 30 dni, jej treść jest następująca:

"Twoje konto zostalo doladowane pakietem gwiazdy na kolejne 30 dni."

Aby zakończyć usługę, należy wysłać SMS o treści STOP FOTKA na numer 60968

Subskrypcja dostępna jest w sieciach GSM: T-MOBILE, Orange, Plus, Play.Art. 39

Usługa abonamentowa dostępu do Klubu Gwiazd na 30 dni przy użyciu karty płatniczej.
Usługa polega na zapisaniu się do subskrypcji kartą płatniczą oraz otrzymywaniu dostępu do Klubu Gwiazd co 30 dni.
Aby aktywować subskrypcję należy skorzystać z formularza aktywacji dostępnego w zakładce subskrypcja kartą w Klubie Gwiazd https://fotka.com/ustawienia/platnosci podając dane swojej karty płatniczej.
Opłata za każdy rozpoczęty okres wynosi 10 zł.
Stan subskrypcji, datę ponowienia możesz sprawdzić w zakładce Subskrypcja w Klubie Gwiazd https://fotka.com/klubgwiazd/subskrypcja .
Subskrypcje można wyłączyć  w zakładce Subskrypcja w Klubie Gwiazd https://fotka.com/klubgwiazd/subskrypcja oraz w sekcji płatności w ustawieniach swojego konta https://fotka.com/ustawienia/platnosci .
Subskrypcja jest dostępna dla kart płatniczych Visa i Mastercard.
Podmiotami realizującymi płatności są: Dotpay S.A, Wielicka 72, 30-552 Kraków oraz Blue Media S.A, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.Art. 40

Usługa dostępu do Klubu Gwiazd na 30 dni.
 
Aby aktywować Usługę dostępu do Klubu Gwiazd na 30 dni, należy na podanej stronie: https://fotka.com/klubgwiazd wskazać swojego operatora komórkowego, a następnie wpisać numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS, zawierający kod PIN, który należy wpisać na stronie internetowej. Jednorazowa opłata za aktywację Usługi wynosi 13,49 zł brutto (10,97 zł netto). Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, otrzymasz wiadomość potwierdzającą aktywację dostępu do Klubu Gwiazd na Twoim koncie: „Dziękujemy za skorzystani z usługi fotka.pl_Pakiet Gwiazda 30 dni, koszt 13,49 zl z VAT. Reklamacje należy skladac do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl”, dodatkowo informacja ta zostanie także wyświetlona na stronie internetowej. Po upływie wybranego okresu dostępu, Usługa Klub Gwiazd zostanie automatycznie wyłączona na Twoim koncie i jeśli chcesz ją aktywować ponownie dokonaj płatności w opisany powyżej sposób. Usługa dostępna jest w sieciach GSM: T-MOBILE, Orange, Plus, Play.


Usługa dostępu do Klubu Gwiazd na 90 dni.
 
Aby aktywować Usługę dostępu do Klubu Gwiazd na 90 dni, należy na podanej stronie: https://fotka.com/klubgwiazd wskazać swojego operatora komórkowego, a następnie wpisać numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer
otrzymasz SMS, zawierający kod PIN, który należy wpisać na stronie internetowej. Jednorazowa opłata za aktywację Usługi wynosi 31,00 zł brutto (25,20 zł netto). Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, otrzymasz wiadomość potwierdzającą aktywację dostępu do Klubu Gwiazd na Twoim koncie: „Dziękujemy za skorzystanie z usługi fotka.pl_Pakiet Gwiazda 90 dni, koszt 31,00 zl z VAT. Reklamacje należy skladac do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl”, dodatkowo informacja ta zostanie także wyświetlona na stronie internetowej. Po upływie wybranego okresu dostępu, Usługa Klub Gwiazd zostanie automatycznie wyłączona na Twoim koncie i jeśli chcesz ją aktywować ponownie dokonaj płatności w opisany powyżej sposób. Usługa dostępna jest w sieciach GSM: T-MOBILE, Orange, Plus, Play.


Usługa dostępu do Klubu Gwiazd na 180 dni.
 
Aby aktywować Usługę dostępu do Klubu Gwiazd na 180 dni, należy na podanej stronie: https://fotka.com/klubgwiazd wskazać swojego operatora komórkowego, a następnie wpisać numer swojego telefonu komórkowego. Na podany numer otrzymasz SMS, zawierający kod PIN, który należy wpisać na stronie internetowej. Jednorazowa opłata za aktywację Usługi wynosi 47,00 zł brutto (38,21 zł netto). Po wykonaniu opisanych powyżej kroków, otrzymasz wiadomość potwierdzającą aktywację dostępu do Klubu Gwiazd na Twoim koncie: „Dziękujemy za skorzystanie z usługi fotka.pl_Pakiet Gwiazda 180 dni, koszt 47,00 zl z VAT. Reklamacje należy skladac do MOBILTEK, reklamacje@mobiltek.pl”, dodatkowo informacja ta zostanie także wyświetlona na stronie internetowej. Po upływie wybranego okresu dostępu, Usługa Kluba Gwiazd zostanie automatycznie wyłączona na Twoim koncie i jeśli chcesz ją aktywować ponownie dokonaj płatności w opisany powyżej sposób. Usługa dostępna jest w sieciach GSM: T-MOBILE, Orange, Plus, Play.


Art. 41

Kamerki są funkcją Serwisu pozwalającą Użytkownikom na transmitowanie obrazu i dźwięku.


Art. 42

Kamerki dostępne są jedynie dla Użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Użytkownicy, którzy ukończyli 16 lat a nie ukończyli 18 roku życia mogą korzystać z funkcji Kamerek jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych


Art. 43

Administrator ma prawo wezwać niepełnoletnich Użytkowników korzystających z Kamerek do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.


Art. 44

Nie zastosowanie się do poleceń Administratora w trybie art. 41 lub łamanie postanowień Regulaminu skutkuje czasową lub trwałą blokadą konta.


Art. 45

Podmiotami świadczącymi obsługę płatności online są: Blue Media S.A oraz Dotpay S.A.

platnosci online


Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
    - Visa
    - Visa Electron
    - MasterCard
    - MasterCard Electronic
    - Maestro


W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą zamówienie jest relizowane zaraz po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.


Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Dział VII - Reklamacje


Art. 46

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego bądź maila fotka@fotka.com

Dział VIII - Postanowienia końcowe


Art. 47

Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem fotka.com/regulamin


Art. 48

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie. Użytkownik, który nie akceptuje zmian Regulaminu, ma prawo do rozwiązania Umowy w ciągu 30 dni od daty zmiany postanowień Regulaminu poprzez usunięcie Konta (do tego czasu obowiązuje go niezmieniona forma regulaminu)


Załączniki stanowiące integralną cześć Regulaminu:

Zasady obowiązujące na Fotka.com

Zasady dodawania zdjęć, filmów i innych treśći graficznych

Netykieta Kamerek

Regulamin Forum

Netykieta Czatu