mysza662
mysza662
  13 lutego 2012 (pierwszy post)

Proszę o pomoc. Może Wam uda się wymyślić jakieś ciekawe zadanie ;)
Podaj 2 sposoby działań, które mają zmniejszyć dysproporcje w poziomie społeczno- gospodarczym w państwach. Uzasadnij.

xxlookinmyeyesxxx
xxlookinmyeyesxxx
  26 lutego 2012

Według Marksa i Engelsa formą ustrojową rozpoczynającą historię ludzkości jest formacja niewolnicza , w której produkcja odbywa się za pomocą niewolników . Opiera się ona na własności prywatnej gdzie niewolnicy są wyzyskiwani na rzecz pana. Następną forma ustrojową jest feudalizm , w którym własnośc prywatna jest dominującym sposobem wytwarzania dóbr. Trzecią formą jest kapitalizm gdzie produkcja opiera się również na własności prywatnej i pracy najemnej.
Jak twierdził Marks i Engels od samego poczęcia ludzkości istnieje konflikt między kasami , które się ścierają ze sprzecznych sobie interesów. Według nich konflikt ten nie zawsze jest jawny , często przebiega w sposób ukryty , lecz jest stałym czynnikiem historii . Celem tego konfliktu jest zniszczenie społeczeństwa. Według myślicieli wolność można uzyskać , wtedy gdy uda się stosunki ekonomiczno- społeczne doprowadzą do sytuacji , w której konflikt ten ustanie. Rozwój społeczeństwa ma doprowadzić do przezwyciężenia walki klas, co będzie miało miejsce w miejsce w formacji ustrojowej zwanej komunizmem. Komunizm będzie charakteryzował się zniesieniem własności prywatnej , wysokim pułapem technologicznym, dzięki któremu możliwe stanie się zaspokojenie potrzeb wszystkich obywateli. Według Marksa i Engelsa w owym komunizmie nie potzrebne stanie się państwo i prawo, a konflikty które wystąpią społeczeństwo rozwiążę we własnym zakresie. W komunizmie priorytetem będzie zakaz czynienia szkody drugiemu człowiekowi , odbywać ma się to na drodze całkowitego zniewolenia człowieka , następnie zaś przezwyciężenie tego zniewolenia na rzecz wolności społecznej . Z tego połączenia przeciwieństw ma wyłonić się nowa wolność człowieka cywilizowanego . Owa wolność w komunizmie oznacza podporządkowanie jednostki bezklasowemu społeczeństwu i w tym właśnie sensie jest ona syntezą wolności i niewoli. Lecz aby doszło do takiego zjawiska , potrzebne jest współdziałanie ze sobą dwóch zjawisk. Pierwsze to rozwój stosunków ekonomicznych w dobrym kierunku a drugim rewolucja proletariacka.
Według Marksa i Engelsa W czasach rewolucji francuskiej stare struktury feudalne przestały odpowiadać zaawansowanemu rozwojowi przemysłu , a arystokracja stała się zbędna. Arystokracja Feudalna spełniła już swoja misję i w czasach, w których ciężar rozwoju ekonomicznego przesunięty został z produkcji rolnej na przemysłową , przestała być potrzeba. Wypełniła ona już swoją misję , przekształcając stosunki feudalne w kapitalistyczne . Według Marksa I Engelsa ,druga połowa XIXw jest momentem na zejście ze sceny burżuazji . Bo nową siłą staje się proletariat, a ekonomiczne sprzeczności kapitalizmu zaczynają nabierać kształtu , które wskazują że zbliża się kolejny przełom . Narastanie wewnętrznych sprzeczności kapitalizmu przejawia się według myślicieli w rosnącej polaryzacji społeczeństwa, połączonej z powiększaniem się różnic majątkowych. Rośnie liczba ubogich co przyczynia się do nabierania mocy przez proletariat .
Rewolucja proletariacka wykształci nową formę ustrojową czyli komunizm , który zakończy odwieczną walkę klas . Co wyniknie z tego, iż proletariat jest najniższą z klas , nie istnieje już żadna inna klasa społeczna , co prowadzi do upadku możliwości powstawania konfliktów , wszyscy są równi wobec siebie. Wszystkie rewolucje, które wystąpiły nie mogły być ostateczne ponieważ nie niwelowały tego konfliktu. Zawsze był ktoś wyższy, kto rządził i kto był rządzony. Według Engelsa i Marksa w rewolucji francuskiej władzę przejęli bogate mieszczaństwo, którzy podporządkowali sobie proletariat, który był traktowany jako zwykły śmieć i robol do produkcji . Przejęcie władzy przez proletariat doprowadzi do stworzenia społeczeństwa równego sobie. Dlatego rewolucja proletariacka jest ostateczną.

Przeczytaj sobie i wyciagnij wnioski. Tekst jest myślę bardzo zrozumiale napisany.
Marks uzasadniał konieczność i nieuchronność socjalizmu po pierwsze tym , że proletariat jest liczniejszy , im bardziej rozwija się produkcja , po drugie tym, że proletriat jest coraz bardziej świadomy swojej niekorzystnej sytuacji społ, a po trzecie tym, że oparcie produkcji na wolnej grze sił rynkowych musi doprowadzić do coraz większych kryzysów ekonomicznych , którym może zapobiec tylko gospodarka planowana , nie oparta na prywatnej własności produkcji. Dla Marksa socjalizm był koniecznoscia historyczna , nieuniknionym skutkiem prawidlowosci wystepujacych w kapitalizmie.

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.