| Fotka.com
wictor098
wictor098
  23 October 2010 (pierwszy post)

jak by ktoś widzieał co napisać do tych dwóch punktów, bo nie moge znaleźć na internecie, to bym prosil. Pozdro

1) dokonaj analizy korzyści i zagrożeń wynikajacej z przynalezności do UE
2) Formy inwestowania - wady i zalety poszczególnych form

pinheiros
pinheiros
  23 October 2010

1.Korzyści:
Udział naszego kraju we wspólnocie będzie doskonałym gwarantem utrwalenia demokratycznego kształtu naszego państwa ponieważ zagwarantuje nieodwracalność procesu transformacji.
Nasze państwo dysponuje atutami dzięki, którym może być jednym z tych uczestników UE, który będzie miał wpływ na jej rozwój i procesy, które w niej zachodzą.
Kolejną istotną polityczną korzyścią będzie zmiana postrzegania naszego kraju przez inne państwa (również pozostałe państwa członkowskie). Od tej pory wzrośnie świadomość, że Polska jest członkiem dużej grupy zarówno politycznej jak i gospodarczej,
Nasze państwo będzie zgłaszać projekty i podejmować decyzje, które będą odgrywały ważną rolę na forum międzynarodowym, a które będą miały również istotne znaczenie dla nas jako kraju i naszej polityki.
Będziemy mieli również duży wpływ w rozstrzyganiu istotnych problemów międzynarodowych. Bez członkowstwa w UE nie byłoby to możliwe.
Wstępując w szeregi Unii będziemy pełnoprawnie korzystać ze strefy stabilności jaką stanowi terytorium Wspólnoty. Tym samym poszerzymy naszą obecnością tą strefę na Wschód.
Dla naszego kraju pojawia się szansa zajęcia we Wspólnocie pozycji państwa wokół, którego będzie się skupiała współpraca w Europie Środkowej i Wschodniej.
źródło: zadane.pl

tu masz coś jeszcze o zagrożeniach: http://www.kapitalizm.republika.pl/ue/szanse.html

NuTiiiiii
Posty: 70111 (po ~86 znaków)
Reputacja: -1080 | BluzgometrTM: 51
NuTiiiiii
  23 October 2010

Na 1 już w miarę masz to dam Ci coś na 2:

Formy inwestowania

Istnieje wiele możliwości inwestowania. Jednak zanim dokona się wyboru, warto dowiedzieć się, czy przypadkiem z szansami dużego zysku nie wiąże się nadmierne ryzyko. Poniżej prezentujemy przegląd podstawowych instrumentów finansowych, które szczegółowo zostaną omówione w następnych częściach Przewodnika. Pomocne będzie rozróżnienie między instrumentami, które mają charakter krótko- i długoterminowy.

Do instrumentów krótkoterminowych można zaliczyć:
Lokaty bankowe

Najchętniej wykorzystywana forma lokat. Obecnie można uzyskać w ten sposób kilkanaście procent w skali roku. Należy jednak pamiętać, że chęć wcześniejszego wypłacenia pieniędzy wiąże się najczęściej z utratą większej części narosłych odsetek.
Jednostki uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego

Reprezentują prawo do określonej części majątku funduszu, który stanowią wpłaty uczestników i zyski z lokat. Nie są to papiery wartościowe i dlatego nie mogą być sprzedane, w każdej chwili mogą być jednak na żądanie uczestnika umorzone. Fundusze rynku pieniężnego inwestują w krótkoterminowe papiery wartościowe i lokaty bankowe, dzięki czemu wartość jednostek uczestnictwa podlega stosunkowo niewielkim wahaniom. Zaletą funduszy rynku pieniężnego jest możliwość ulokowania nieznacznych kwot z możliwością wypłaty praktycznie w każdym momencie bez utraty zysków.
Bony skarbowe

Emitowane są przez Skarb Państwa, a więc są obarczone bardzo małym ryzykiem, oferując przy tym dość wysoką rentowność. Nie są oprocentowane, ale sprzedawane poniżej ceny nominalnej, dostępne są jednak z reguły dla inwestorów z zasobniejszym portfelem (nominał bonu wynosi 10 000 zł, a najczęściej można je nabyć w pakietach po dziesięć sztuk).

Takie formy inwestycji mają ogromną zaletę z punktu widzenia inwestora, który chce ulokować pieniądze na krótki okres - z dużą dozą pewności można określić kwotę, jako otrzymamy w momencie wycofania pieniędzy. Z reguły jednak nie jest możliwe osiągnięcie w ten sposób wysokich stóp zwrotu. Taką możliwość oferują instrumenty długoterminowe, jednak są przy tym obarczone wyższym ryzykiem.

Do grupy instrumentów długoterminowych zaliczyć można:
Obligacje

Są to papiery wartościowe, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem posiadacza obligacji i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji i spełnienia świadczeń dodatkowych (np. wypłaty odsetek). Obligacje mogą być emitowane przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa (takich emisji nie ma jeszcze zbyt wiele).

Oligacje występują w różnych formach: z okresową wypłatą odsetek w z góry określonej wysokości (obligacje o stałym kuponie), o zmiennej wysokości odsetek (obligacje o zmiennym oprocentowaniu), obligacje sprzedawane poniżej wartości nominalnej (zerokuponowe) i inne. Większość obligacji skarbowych można sprzedać lub kupić na giełdzie lub rynku pozagiełdowym, co zapewnia możliwość wycofania pieniędzy przed terminem wykupu obligacji.
Akcje

Są to papiery wartościowe reprezentujące prawa do określonej części kapitału spółki akcyjnej. W przeciwieństwie do obligacji nie oferują stałego dochodu, ale udział w zyskach spółki-emitenta. Akcje niektórych spółek są notowane na rynku giełdowym oraz na rynku pozagiełdowym, dzięki czemu można je niemal w każdej chwili kupić lub sprzedać.

Ballantines rzeźbi to wspaniałe ciało :ziober2:
Oglądanie meczów to nie tylko rozrywka, ale wręcz terapia. Futbol pozwala oswoić i uwolnić emocje - agresję, frustrację i smutek :pilka:

wictor098
wictor098
  23 October 2010

dzięki :)

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.