| Fotka.com
przemyslav07
przemyslav07
  21 September 2009 (pierwszy post)

2. Zależnośd szybkości samochodu od czasu ruchu opisuje równanie: ???? ???? =????+????????????? [m/s].
Ile wynosiła prędkośd samochodu w chwili początkowej (dla t=0)? W której sekundzie ruchu szybkośd samochodu wynosid będzie 10 m/s? Ile wyniesie wartośd przyrostu szybkości samochodu między czwartą a ósmą sekundą ruchu? Ile wynosid bę-dzie szybkośd samochodu po 20 sekundach takiego ruchu? Narysuj wykres tej zależności na papierze milimetrowym lub wy-konaj go za pomocą arkusza kalkulacyjnego (np. Excel), dla ????? ????;???????? ????. [5 pkt]
3. Kulka spada ruchem jednostajnym ze stałą szybkością v = 20 m/s w pobliżu powierzchni Ziemi. W chwili początkowej znaj-dowała się na wysokości h0 = 200 m nad powierzchnią Ziemi. Napisz równanie wyrażające zależnośd odległości kulki od po-wierzchni Ziemi od czasu jej spadania (h = f(t)). Narysuj wykres tej zależności na papierze milimetrowym lub wykonaj go za pomocą arkusza kalkulacyjnego (np. Excel). Jaką drogę przebyła kulka w ciągu pierwszych 6 sekund ruchu? Na jakiej wyso-kości nad powierzchnią Ziemi znajdowała się kulka po tym czasie? Po jakim czasie, licząc od chwili początkowej kulka uderzy o powierzchnię Ziemi? Jaką drogę przebyła kulka między czwartą a siódmą sekundą ruchu? [6 pkt]

4. Zmiany temperatury powietrza w pewnym zbiorniku od czasu przedstawione są w poniższej tabeli.
Godzina pomiaru t [h]............ 9 ,11 , 14 , 15 , 17
Wartość temperatury T [?C]... 21 , 25 , 31 , 33 , 37.

Narysuj wykres tej zależności na papierze milimetrowym lub wykonaj go za pomocą arkusza kalkulacyjnego (np. Excel). Czy temperatura powietrza w zbiorniku jest wprost proporcjonalna do godziny jej pomiaru (uzasadnij odpowiedź!)? Napisz rów-nanie wyrażające zależnośd temperatury od godziny pomiaru (T=f(t)). Oblicz z tego równania temperaturę o godzinie 13 lub odczytaj z wykresu. Jaka byłaby temperatura powietrza o północy, gdyby zmieniała się dalej w ten sam sposób? [4 pkt]

przemyslav07
przemyslav07
  21 September 2009

chociaż jedno. za każdą pomoc z góry dzieki.

GoroncyMatiCzeka
GoroncyMatiCzeka
  21 September 2009

Nawet zadan nie czytam ale szczerze ci współczuje ze musisz sie fizyki jeszcze uczyc ;d

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.