Macius7007
Macius7007
  2 maja 2009 (pierwszy post)

. Reguły zaokrąglania niepewności i wyników pomiarów
2. Charakterystyka błędów systematycznych i przypadkowych
3 Definicja decybela i skale decybelowe opisać własciwości i zastosowania

Ad1 ? wszystkie wymienione cyfry wyniku oprócz pierwszej od lewej strony są zbędne a zatem odrzuca się je jeśli należą do ułamka , a zastępuje się jeżeli należą do części całkowitej
- jeżeli ciąg odrzuconych zbędnych cyfr tworzy liczbę mniejszą od 5000 to cyfry się nie zmienia , a jeśli jest większy to pozostała ostatnią cyfrę zwiększamy o jeden
- jeśli ciąg zbędnych cyfr tworzy liczbę równą 5000 ? to pozostałej niepewnej cyfry ni zmienia się jeżeli była parzysta , a gdy była nieparzysta to zwiększa się ją o jeden
Ad 2 Błąd systematyczny - błąd wynikający z zastosowanej metody pomiaru lub innych przyczyn (np. nie dających się wykluczyć, ale znanych zjawisk mających wpływ na pomiar), zwykle zmieniający wyniki pomiaru jednostronnie. Błąd przypadkowy ? rodzaj błędu pomiaru, nie wynikający z czynników systematycznych, powtarzalnych. Nie można z góry przewidzieć jego wartości w kolejnych pomiarach. Informację na temat skali występowania tego błędu można uzyskać po wykonaniu serii pomiarów i wyliczeniu wybranej miary zróżnicowania rozkładu, np. odchylenia standardowego.
Błąd systematyczny ? wystepuje wtedy gdy przy prostym pomiarze wystepuje ta sama różnica między wartościami zmierzonymi i wartościa rzeczywistą , natomiast rozrzut wyników jest duży
Błąd przypadkowy ? występuje wtedy , gdy obserwujemy rozrzut wyników pomiarów był większy lub mniejszy od x0.

Ad3. Decybel, dB - logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela.
Decybeli używamy w sytuacji, gdy chcemy porównywać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie, a interesują nas zmiany względne (np. procentowe). Przykładem takiej sytuacji jest pomiar wielkości, których zmiany ludzkie zmysły rejestrują zgodnie z prawem Webera-Fechnera.
Jednostką podstawową jest bel , jednak przyjęło często używa jednostki pochodnej - 10 razy mniejszej (stąd przedrostek decy). Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do stosunku dwóch wielkości P do pewnej wielkości odniesienia P0
Skala logarytmiczna ? rodzaj skali pomiarowej, w której mierzona wartość wielkości fizycznej jest przekształcana za pomocą logarytmu.
Wartości na skali logarytmicznej są zawsze bezwymiarowe, to jest albo podawane w odniesieniu do pewnej jednostki, albo będące logarytmami wielkości niemianowanych. Skala musi również mieć zdefiniowaną używaną podstawę logarytmu.
Zgodnie z właściwościami logarytmu, skala logarytmiczna może być używana jedynie do odwzorowania wielkości dodatnich. Najczęściej używa się logarytmów dziesiętnych oraz logarytmów naturalnych tj. o podstawach równych odpowiednio 10 i e.
Przy odwzorowaniu wielkości w skali logarytmicznej, używane są często specyficzne jednostki miary, właściwe dla danej dziedziny, np. Bele (B) i decybele (dB) w elektronice i przetwarzaniu sygnałów czy Nepery w akustyce.
Skale logarytmiczne są szeroko stosowane w nauce i technice dla odwzorowania wielkości, które przyjmują wartości z szerokiego zakresu liczb. Przykłady skal logarytmicznych:
? Skala Richtera - do określania amplitudy drgań wstrząsów sejsmicznych.
? Skala decybelowa - do określania poziomu wielkości elektrycznych i akustycznych.
? Skala pH - do określania kwasowości i zasadowości wodnych roztworów związków chemicznych.
? Interwały w muzyce.
? Skala entropii w termodynamice.
? Skala Krumbeina - dla określania wielkości ziaren w geologii.
? Skala wielkości gwiazdowych.
Należy zaznaczyć, że skala logarytmiczna jest w pewnych zastosowaniach skalą naturalną, ze względu na to, że niektóre ludzkie zmysły (np. słuch) reagują na bodźce w sposób logarytmiczny a nie liniowy.

1. Zastosowanie decybeli do wyrażania wartości bezwzględnej wielkości fizycznych podać przykłady
2. Miary stosunku częstopliwości ile oktaw jest równe 3 dekadom
3. Charakterystyka częstotliwościowo- amplitudowa i częstopliwościowo-fazowa zdefiniować nachylenie charakterystyki jakie własciowści wynikają z tych charakterystyk
4.Objasnić pojęcia : Rezystancja znamianowa , Rezystancja rzeczywista , rezystancja statyczna i rezystacja dynamiczna

Ad1.Decybeli używamy w sytuacji, gdy chcemy porównywać wielkości zmieniające się liniowo w bardzo szerokim zakresie, a interesują nas zmiany względne (np. procentowe). Przykładem takiej sytuacji jest pomiar wielkości, których zmiany ludzkie zmysły rejestrują zgodnie z prawem Webera-Fechnera.
Ad.2 Do wyznaczania stosunku dwóch cześtopliwości stosuje się oktawe i dekadę.W przybliżeniu 3 dekady równe są jednej oktawie a dokładnie 3,321928 dekady to jedna oktawa.Oktawa - interwał częstopliwości wystepujący gdy logarytm o podstawie 2 i gdy iloraz tych częstopliwości jest równy 1.Zmiana częstopliwości oktawę to zmiana dwukrotna. Dekada w decybelach opisuje się skale charakterystyka amplitudowo - częstopliwościowych układów elektrycznych i elektronicznych.
Ad.3 Charakterystyka częstopliwościowo-amplitudowa wyraża iloraz amplitud sygnałów k wzmocnienia.Charakterystyka częstopliwościowo - fazowa - wyraża ktąt fi przesunięcia fazowego między sygnałem wyjściowym i wejściowym. Tego charakterystyki przedtswia sie w formie charakterystyk logarytmicznych.Charakterystyka Bodego ? logarytmiczna zależność amplitudy i fazy od częstotliwości, wyznaczona dla obiektu automatyki lub układu elektronicznego opisanego transmitancją operatorową.Składa się z dwóch wykresów: charakterystyki amplitudowej oraz charakterystyki fazowej. Jej nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego naukowca holenderskiego pochodzenia ? Henrika Wade'a Bodego.
Ad.4 Rezystancja: znamionowa - jest to rezystancja określona przez producenta i podana na oznaczeniu rezystora; rzeczywista ? dokładna rezystancja, jaką posiada rezystor.rezystancja rzeczywista różni się od rezystancji nominalnej, jednak zawsze mieści się w podanej klasie tolerancji. Stosunek U/I nazywamy rezystancją statyczną, a ?U/?I rezystancją dynamiczną.

Prosze o sprawdzenie i poprawienie moim odpowiedzi na te pytania i ewentualnie dopisanie czegoś do moich odpowiedzi jak by czegoś brakowalo Pozdrawiam

OstatnieLogowanie
OstatnieLogowanie
  2 maja 2009

Forum szkola.

OstatnieLogowanie
OstatnieLogowanie
  2 maja 2009

Boze.Zamiast na hyde przekierowalo mnie na szkole. :wtf: Przepraszam bardzo. :and:

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.