TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  19 lutego 2014 (pierwszy post)

To pitne do redo fony i telewizji Czy telewizja naziemna jest płatna?

DagixFire
DagixFire
  19 lutego 2014

nie wiem czy to jest pitne, nie wiem co to za fony redo, ale telewizja naziemna nie jest platna, jedynie Twoj TV musi miec wbudowany dekoder MPEG4 badz takowy dokupic

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  19 lutego 2014

Bo wyczytałem że beza opłata 10 zł za abonament Radowo tv . I to jest w dziennikarzy tok fm .

DagixFire
DagixFire
  19 lutego 2014

abonament rtv teoretycznie jest caly czas

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  19 lutego 2014

To telewizja nieziemna jest bez płatna dla librecistów i emerytów ?
A płatna dla kabuwek i seterutanych dekoderaw .

Avatar użytkownika MartinMartin
Posty: 72 (po ~585 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 3
Martin
  19 lutego 2014
TomaszPilat
TomaszPilat: To telewizja nieziemna jest bez płatna dla librecistów i emerytów ?


Tak, ale nie tylko... szczegółowo reguluje to artykuł 4 ustawy o opłatach abonamentowych.

Art. 4.
1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:


1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% ;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięczne-go wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.3)),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.4)),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w usta-wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),

ziew...

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  20 lutego 2014

Ja też jestem osobą nie pospawaną ale mój brat nie i on badzie płacił abonament a ja nie ?

Avatar użytkownika MartinMartin
Posty: 72 (po ~585 znaków)
Reputacja: 0 | BluzgometrTM: 3
Martin
  21 lutego 2014
TomaszPilat
TomaszPilat: Ja też jestem osobą nie pospawaną ale mój brat nie i on badzie płacił abonament a ja nie ?


Wedle ustawy tak, Ty jesteś zwolniony z opłaty, co oczywiście trzeba zgodnie z ustawią zgłosić, on natomiast nie. Jeżeli jednak mieszkacie razem (w tym samym gospodarstwie domowym), to być może udałoby się, że on też nie płaciłby, w tej kwestii musiałbyś się dopytać. Podejrzewam, że na poczcie powinni wszystko w tej sprawie wiedzieć.

ziew...

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  22 lutego 2014

Wedle ustawy tak, Ty jesteś zwolniony z opłaty, co oczywiście trzeba zgodnie z ustawią zgłosić, on natomiast nie. Jeżeli jednak mieszkacie razem (w tym samym gospodarstwie domowym), to być może udałoby się, że on też nie płaciłby, w tej kwestii musiałbyś się dopytać. Podejrzewam, że na poczcie powinni wszystko w tej sprawie wiedzieć.
To jest to samo gospodarstwo ale iny dom ,wiedz on nie płaci za oglodanie tv DVB-T?

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.