Polityka prywatności


Informacje o Administratorze

 1. Właścicielem Serwisu internetowego Fotka.com i administratorem danych osobowych zbieranych za jego pośrednictwem jest Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000721451; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości 60.000,00 zł; NIP: 1132579612; REGON: 140315867.

 2. W skład Serwisu wchodzą: witryny internetowe: Fotka.com, m.Fotka.com oraz aplikacje na telefony dostępnych w oficjalnych sklepach Windows Market, Google Play Market oraz App Store.

Obowiązki informacyjne Administratora

 1. Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Fotka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016. Nr 119. Dalej: RODO).

 2. Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki te wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art 12. RODO.

Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych

 1. W sprawach zwiazanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Adminstratorem Serwisu Fotka.com za pośrednictwem adresu mailowego: iod@fotka.com.

 2. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Serwis Fotka.com ma ma prawo do kontaktowania się w sprawie ochrony swoich danych również za pośrednictwem danych kontaktowych Administratora widocznych na oficjalnej stronie Serwisu.

Deklaracja Administratora

 1. Administrator Serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane,

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej Administrator wdrożył m.in następujące zabezpieczenia: zapory (firewall), szyfrowanie danych, kontrole dostępu fizycznego do centrów danych i kontrolę autoryzacji dostępu do informacji, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania przez niego do określonych Regulaminem Serwisu Fotka zasad, w szczególności nieudostępnienia swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika Serwisu pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Serwisie oraz ich aktualizacja.

 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.), ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.).


Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora Serwisu Fotka.com

 2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników i ich zakres:

  1. Zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usługi drogą elektroniczną oferowanej przez Serwis Fotka.com: podstawa przetwarzania: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonywania umowy)

   1. dane osobowe posiadacza konta i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z usług Serwisu za pośrednictwem tego konta: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, lokalizacja (miejscowość),

  2. Realizacja celów użytkownika Serwisu - nawiązywanie i utrzymywanie przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu kontaktów z innymi użytkownikami Serwisu. Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą) - wyrażenie zgody następuje poprzez akceptację regulaminu Serwisu Fotka.com. Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (Użytkownik sam decyduje, czy i jakie infomacje chce udostępniać na swój temat, ze świadomością, że są one dostępne i mogą być wykorzystywane przez wszystkie osoby mające dostęp do Serwisu) mogą obejmować następujące kategorie:

   1. dane teleadresowe użytkownika: imię, nazwisko, data urodzenia, adres strony www, lokalizacja (miejscowość)

   2. dotyczące wykształcenia, zawodu, pracy zawodowej, dochodów (częściowo z menu wyboru),

   3. dotyczące stosowania używek (alkohol, papierosy) (z menu wyboru),

   4. fotografie i filmy użytkownika (wizerunek osoby),

   5. dotyczące wyglądu zewnętrznego: opis wybranych cech zewnętrznych oraz dotyczące preferowanego ubioru (z menu wyboru),

   6. dotyczące osobowości użytkownika (z menu wyboru) oraz dane dotyczące stanu cywilnego, dzieci i preferencji w tym względzie,

   7. dotyczące preferencji, upodobań i zainteresowań (z menu wyboru).

  3. Weryfikacja użytkownika za pomocą numeru telefonu - procedura stosowana w celu ograniczania kont fikcyjnych; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią);
   Zakres przetwarzanych danych osobowych: nr telefonu Użytkownika Serwisu.

  4. Postępowanie reklamacyjne związane z wykonaną lub wykonywaną usługą elektroniczną; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu), powód i dane przedmiotu reklamacji.

  5. Marketing własnych produktów lub usług Usługodawcy oraz marketing produktów i usług Partnerów biznesowych; podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 6 ust. 1 lit. f) (zgoda osoby, której dane dotyczą - marketing produktów i usług obcych lub prawnie uzasadniony interes administratora - marketing bezpośredni produktów i usług własnych) .
   Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu.

  6. Profilowanie w celu optymalnego dopasowania oferty usług i produktów Partnerów współpracujących do profilu odbiorcy; podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda osoby, której dane dotyczą na marketing produktów i usług obcych);
   Zakres przetwarzanych danych: wiek, płeć, lokalizacja, dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika (zawarte w pkt 2 niniejszej polityki)

  7. Rozliczenie transakcji związanych z dostępem do płatnych funkcji Serwisu (tzw. Klub Gwiazd) - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy).
   Zakres przetwarzanych danych osobowych: numery telefonów do płatności sms, informacje dot. rozliczeń, dane kontaktowe.

  8. Zakładanie konta użytkownika na stronie dostawcy usługi gry internetowej - promocja (marketing usług partnera biznesowego); podstawa przetwarzania - art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda osoby, której dane dotyczą).
   Zakres przetwarzanych danych osobowych: login, data urodzenia, imię, płeć, lokalizacja (w zależności od wymagań serwisu zewnętrznego).

  9. Zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu i ochrony danych jego Użytkowników - podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią).
   Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Serwisu Fotka.com, dane i geolokalizacja urządzenia (m.in. adres IP), z którego dokonywane jest połączenie).

  10. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane związane z korzystaniem z Serwisu (np. liczbę Użytkowników) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osób korzystających z Serwisu Fotka.com
    

  Udostępnianie danych osobowych

  1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu Fotka.com zawarte w jego profilu są udostępniane innym użytkownikom tego Serwisu w związku z podstawową funkcją usługi jaką jest przeglądanie i ocenianie zdjęć oraz skojarzonych z nimi profili Użytkowników.

  2. Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie Serwis Fotka.com korzysta z następujących platform płatniczych:

   1. Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72,

   2. PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu,

   3. Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., z siedzibą Józefińska 2 30-529 Kraków,

   4. Paysafe - London (Group HQ), z siedzibą 27-25 Canada Square, 27th Floor, London, E14 5LQ, United Kingdom.

   5. Blue Media S.A, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot.

  3. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na profilowanie mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej, spersonalizowanej wysyłki wiadomości reklamowych. Wiadomości te są wysyłane z pomocą wewnętrznej funkcjonalności Prywatnych Wiadomości dostępnej dla zalogowanych Użytkowników. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

  4. Ponadto informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

  5. Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

  6. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, spełniających wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

  7. Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inny instrument prawny, albo w oparciu o obowiązek prawny.

  8. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych mogą zostać przekazane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług reklamy internetowej. Dane użytkownika (jego wiek, płeć oraz lokalizacja) mogą zostać użyte do profilowania aby wyświetlać Użytkownikowi lepiej dopasowane reklamy. Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu. Aktualnie Serwis Fotka.com współpracuje z Partnerami:

   1. Społeczności Spółka z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Inżynierskiej 8, 03-422 Warszawa,

    Polityka prywatności Partnera

    Ustawienia prywatności Partnera


  Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

  1. Dane osobowe Użytkownika Serwisu mogą być przechowywane:

   1. Dane osobowe przypisane do konta Użytkownika w Serwisie - przez cały czas istnienia konta (trwania umowy). Po skasowaniu konta przez Użytkownika są trwale usuwane w ciągu 30 dni (z wyłączeniem kopii bazy danych tworzonych ze względu bezpieczeństwa Serwisu; dane z kopii są usuwane po upływie maksymalnie 3 miesięcy).

   2. Podstawowe dane identyfikujące użytkownika konta w postaci adresu email oraz imienia i nazwiska podawane w związku z umową na korzystanie z usługi oraz dane dotyczące opłat realizowanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług Serwisu - do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron, tj. Użytkownika oraz Serwisu

   3. Dane marketingowe - do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Serwisu będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

   4. Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych - przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

   5. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej - do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.


  Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

  1. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

   2. prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

   3. prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,

   4. prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe.

  2. Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych, przy pomocy formularza kontaktowego lub innych danych kontaktowych Serwisu Fotka.com.

  3. W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.


  Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych.

  1. Podanie danych osobowych przy rejestracji w Serwisie ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy na korzystanie z funkcjonalności Serwisu Fotka.com

  2. Dane zawarte w Profilu Użytkownika mogą być dobrowolnie przez tego Użytkownika modyfikowane, przy czym brak niektórych wskazanych przez Administratora danych może ograniczyć korzystanie z niektórych funkcji Serwisu.

  3. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

  4. Wyrażenie zgody na profilowanie w celach marketingowych jest w pełni dobrowolne, jednak brak zgody może skutkować brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej, starannie dobranej do wieku, lokalizacji, preferencji i zainteresowań Użytkownika oferty usług i produktów oferowanej przez Partnerów Serwisu.

  5. Podanie danych koniecznych do zalogowania w serwisach zewnętrznych oferujących gry internetowe ma charakter dobrowolny, przy niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usługi.


  Wycofanie zgody w przypadku, kiedy jest ona podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  1. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  2. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody

  3. Zgodę można cofnąć w następujący sposób:

   1. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych w ustawieniach konta lub komunikując się z działem obsługi użytkownika

   2. Zgoda na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej w ustawieniach konta lub komunikując się z działem obsługi użytkownika

   3. Aby całkowicie usunąć profil wraz z danymi należy skasować konto korzystając z opcji: "Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić swoje dane lub całkowicie usunąć konto" w ustawieniach konta lub komunikując się z działem obsługi użytkownika


  Warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego.

  1. Serwis Fotka.com nie udostępnia żadnej ze swoich usług dla osób fizycznych poniżej 16 roku życia.

  2. Weryfikacja wieku użytkownika Serwisu Fotka.com następuje w fazie rejestracji poprzez podanie daty urodzenia.

  3. Dotychczasowi Użytkownicy, którzy w dniu wejścia w życie RODO, tj. 25 maja 2018 roku nie mają ukończonych 16 lat będą mogli nadal korzystać z Serwisu pod warunkiem uzyskania zgody rodzica lub opiekuna prawnego, potwierdzonej za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego po zalogowaniu się na konto Użytkownika lub w ustawieniach konta.


  Pliki cookies

  1. Serwis Fotka wykorzystuje pliki cookies; korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na odczytywanie wymienionych plików cookies

  2. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania Serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

  3. Pliki cookie zapisywane w domenach Serwisu nie zawierają danych osobowych.

   

  Pliki cookies używane przez Fotka.com

  1. Stałe - pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Serwisu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności (np. ustawienia filtru). Pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia przez Serwis lub Użytkownika. Brak tych plików uniemożliwia przeglądanie Serwisu według wybranych przez Użytkownika preferencji.

  2. Sesyjne - pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie serwisu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Serwisu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

   

  Pliki cookies podmiotów trzecich

  1. Analityczne:

   1. Google Analytics, bezpłatne narzędzie internetowe Google, które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania z serwisu, preferencji użytkownika, trendów. Rezygnacja (opt-out)

   2. gemiusAudience na potrzeby badania Megapanel PBI/Gemius. Ustawienia prywatności Partnera.

  2. Reklamowe:

   1. Społeczności Spółka z o.o. sp. K., zaufany partner Serwisu wyspecjalizowanych w świadczeniu usług reklamy internetowej. Ustawienia prywatności Partnera.

  3. Społecznościowe:

   1. pliki Serwisu Facebook dla Użytkowników, którzy połączyli swoje konto na Fotce z kontem w Serwisie Facebook.

   2. pliki Serwisu Instagram dla Użytkowników, którzy połączyli swoje konto na Fotce z kontem w Serwisie Instagram.

   3. pliki Serwisu Google dla Użytkowników, którzy połączyli swoje konto na Fotce z kontem w Serwisie Google.


  Zarządzanie plikami cookies

  1. Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz. Usunięcie aktualnych plików cookie może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji Serwisu.


  Informacje dodatkowe

  1. Z dniem 22 maja 2019 roku Serwis zaprzestał wysyłki informacji handlowej Serwisu oraz Partnerów kanałem email - informacja o zgodzie na otrzymywanie informacji handlowej na adres email jaką Użytkownicy udzielili wcześniej jest przechowywana na mocy przepisów niniejszej polityki i możliwa do zmiany w  ustawieniach konta.

  2. Serwis Fotka.com może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Serwis namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Fotka.com