TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  20 June 2014 (pierwszy post)

Czy ja też płacę ?

Avatar użytkownika MartinMartin
Posty: 75 (po ~573 znaków)
Reputacja: 1 | BluzgometrTM: 6
Martin
  20 June 2014

Polecam zapoznać się z ustawą o opłatach abonamentowych, a w szczególności z artykułem 4 tejże ustawy.
Link do ustawy w ISAP - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050850728

Art. 4.
1. Zwalnia się od opłat abonamentowych:
1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grud-nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodar-stwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-pieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świad-czeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu eme-rytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% ;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięczne-go wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogła-szanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.3)),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopa-da 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.4)),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w usta-wie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252),
f) (pominięta),5)
g) (pominięta);

8) osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567).

Także ten, na podstawie ww. artykułu nie można tego jednoznacznie stwierdzić, gdyż nikt dokładnie nie wie, w jakiej konkretnie sytuacji jesteś. Niemniej jednak powinna być to dla Ciebie jakaś wskazówka.

ziew...

TomaszPilat
Posty: 110 (po ~128 znaków)
Reputacja: -36 | BluzgometrTM: 0
TomaszPilat
  20 June 2014
Ale ja mam stopniu umiarkowanym i też jestem osobą niepełnosprawną
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.