BigGirlsDontCry2
BigGirlsDontCry2
  5 lutego 2009 (pierwszy post)

Egzamin dla Logistyki zaoczne 2009
Poniżej przedstawione są pytania. Odpowiedzi należy napisać na farmularzu załączonym w postaci odrębnego pliku (załącznik). Odpowiedzi należy udzielać pisząc literę (litery) przy numerze pytania, bądź liczbę z zadania obliczeniowego. Poprawna odpowiedź może zawierać od 1 do 4 liter, czyli test jest testem wielokrotnego wyboru. W optymalnie rozwiązanym egzaminie na pierwszych 17 pytań odpowiedzi powinny liczyc35 liter, w tym dwie litery E

1.Produkt krajowy brutto (PKB) to:
a)nowo wytworzona wartość produkcji na terenie kraju bez amortyzacji,
b)nowo wytworzoną wartość produkcji na terenie kraju wraz z amortyzacją,
c)suma dochodów właścicieli ziemi,
d)PNB powiększony o podatki pośrednie,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

2. Na bezrobocie naturalne składają się:
a)bezrobocie przymusowe i jawne,
b)bezrobocie frykcyjne i przymusowe,
c)bezrobocie przymusowe i dobrowolne,
d)bezrobocie strukturalne i frykcyjne,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

3. W modelu gospodarki "keynesowskiej":
a)państwo powinno interwenniować w gospodarkę,
b)wielkość PKB zależy od zagregowanego popytu globalnego,
c)bezrobocie ma charakter bezrobocia przymusowego,
d)w krótkim okresie czasu ceny zmieniają się zgodnie z mechanizmem rynkowym,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

4. Jeżeli przy wzroście ceny dobra Y popyt na dobro X wzrasta, to:
a)oba dobra są komplementarne,
b)oba dobra są substytucyjne,
c)Y jest dobrem podrzędnym,
d)X jest dobrem zbyt tanim,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

5. Deficyt budżetowy można sfinansować:
a)stosując automatyczny stabilizator budżetu,
b)zwiększeniem stopy procentowej,
c)zmniejszeniem rentowności przedsiębiorstw,
d)stosując mnożnik zrównoważonego budżetu,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

6. W modelu gospodarki "neoklasycznej":
a)linia zagregowanej podaży przebiega pionowo,
b)ceny zmieniają się swobodnie pod wpływem zmian popytu i podaży,
c)wykorzystane są wszystkie moce produkcyjne,
d)skutkiem zwiększania się popytu globalnego jest wzrost cen,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

7. Operacja otwartego rynku:
a)znosi bariery celne na granicy,
b)wprowadza mechanizmu konkurencji międzynarodowej,
c)zwiększa lub zmniejsza bazę monetarną,
d)jest narzędziem regulacji popytu na dobra zagraniczne,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

8. Nieoczekiwany wzrost poziomu inflacji może wywrzeć wpływ na:
a)rozkład dochodów,
b)alokację zasobów,
c)zmiany struktury produkcji,
d)poziom produkcji w gospodarce,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

9. Aprecjacja kursu walutowego:
a)jest to wzrost wartości waluty w systemie kursów płynnych,
b)wpływa na obniżenie konkurencyjności towarów sprzedawanych za granicę,
c)wpływa na podniesienie konkurencyjności towarów sprzedawanych za granicę,
d)jest odpowiednikiem rewaluacji waluty w systemie sztywnego kursu walutowego,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

10. Makroekonomia zajmuje się procesem gospodarowania, obejmującym, poza wytwarzaniem, również:
a)wymianę,
b)podział,
c)konsumpcję,
d)dobra ekonomiczne,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

11. Wskaż prawidłową kombinację opisującą sytuację w gospodarce i proces, który powinien wystąpić w odniesieniu do stopy procentowej (R):

a)równowaga na rynku dóbr i nadwyżka podaży pieniądza; spadnie R,
b)równowaga na rynku dóbr i nadwyżka popytu na pieniądz; wzrośnie R,
c)równowaga na rynku pieniądza i nadwyżka podaży dóbr; spadnie R,
d)równowaga na rynku pieniądza i nadwyżka popytu na dobra; spadnie R,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

12. Dyspozycyjny dochód ludności jest to:
a)roczna suma dochodów ludności pomniejszonych o podatki bezpośrednie,
b)roczna suma dochodów ludności przeznaczonych na bieżącą konsumpcję i oszczędności,
c)roczna suma dochodów ludności pomniejszonych o podatki pośrednie,
d)roczna suma dochodów ludności przeznaczonych na inwestycje i konsumpcję,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

13. Krzywa Laffera pokazuje, że wzrost stopy opodatkowania:
a)zawsze zwiększa dochody budżetowe,
b)zawsze zmniejsza dochody budżetowe,
c)zwiększa deficyt budżetowy,
d)zwiększa lub zmniejsza dochody budżetowe,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

14. Efektywności polityki fiskalnej sprzyjają:
a)duża wrażliwość popytu inwetycyjnego na stopy procentowe i mała wrażliwość eksportu netto na stopy procentowe,
b)mała wrażliwość popytu inwetycyjnego na stopy procentowe i mała wrażliwość eksportu netto na stopy procentowe,
c)duża wrażliwość popytu pieniężnego na stopy procentowe,
d)niska wartość mnożnika wydatków,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

15. W krótkim okresie na eksport netto wpływają:
a)zmiany PKB w kraju i zmiany PKB zagranicy,
b)różnice w tempie przyrostu naturalnego pomiędzy krajem i zagranicą,
c)zmiany realnego kursu walutowego,
d)różnica pomiędzy stopami inflacji w kraju i za granicą,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

16. Według teorii kosztów komparatywnych:
a)wzrost udziału w międzynarodowej wymianie handlowej zwiększa PKB do podziału,
b)wzajemny stosunek cen towarów importowanych do eksportowanych jest ściśle określony,
c)rosnąca specjalizacja i międzynarodowy podział pracy przynosi korzyści wszystkim uczestnikom międzynarodowej wymiany handlowej,
d)należy porównywać koszty towarów wynikające z istnienia barier celnych,
e) wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

17.Skuteczności polityki pieniężnej sprzyjają:
a)niska wartość mnożnika wydatków,
b)niska stopa bezrobocia,
c)duża wrażliwość popytu inwestycyjnego na zmiany stopy procentowej,
d)mała wrażliwość popytu na pieniądz na zmiany stopy procentowej,
e)wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

18. Załóżmy, że:
-PNB wynosi 1550 mld zł,
-amortyzacja wynosi 150 mld zl,
-podatki pośrednie wynoszą 150 mld zł,
- transfery dla przedsiębiorstw wynoszą 20 mld zł,
-podatek dochodowy od przedsiębiorstw wynosi 50 mld zł,
- transfery dla gospodarstw domowych wynoszą 50 mld zł,
-nierozdzielone zyski przedsiębiorstw wynoszą 90 mld zł,
-podatki bezpośrednie od dochodów osobistych mają stopę podatkową 15%,
- saldo dochodów czynników wytwórczych wynosi minus 50 mld zł, eksport netto wynosi
minus 2% PKB.
Oblicz:
a)PKB,
b)PKB podzielony,
c)Produkt Krajowy Netto (PKN),
d)Dochód Narodowy (PKN w cenach czynników wytwórczych),
e)Osobiste Dochody Ludności (ODL),
f)Dyspozycyjny Dochód Ludności (DDL).

19.Załóżmy, że podaż pieniądza gotówkowego na koniec 2008 roku wynosi 120 mld zł, to ile powinna wynieść podaż pieniądza gotówkowego na koniec 2009 roku, jeżeli:
- mnożnik kreacji pieniądza nie zmieni swojej wartości,
- PKB wzrośnie o 2%,
-stopa inflacji osiągnie poziom 1%,
-prędkość obiegu pieniądza zwiększy się o 3%.

20. Jeżeli wzrost stopy podatkowej zwiększy dochody Skarbu Państwa o 20 mld zł i całość tego wzrostu dochodów (20 mld zł) powiększy wydatki Państwa, to o ile zmieni się PKB?

NuTiiiiii
Posty: 70111 (po ~86 znaków)
Reputacja: -1080 | BluzgometrTM: 51
NuTiiiiii
  5 lutego 2009

studiuje ekonomie ale nie bede tu sie wysilał bo też zaocznie i nie chce ci gafy sprzedać.Ale na makro mialem podobne zadanka.Powodzenia;]

Ballantines rzeźbi to wspaniałe ciało :ziober2:
Oglądanie meczów to nie tylko rozrywka, ale wręcz terapia. Futbol pozwala oswoić i uwolnić emocje - agresję, frustrację i smutek :pilka:

Bartas1415
Bartas1415
  5 lutego 2009

Tłuki jedne

EverybodyLies
EverybodyLies
  6 lutego 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: 13. Krzywa Laffera pokazuje, że wzrost stopy opodatkowania: a) zawsze zwiększa dochody budżetowe, b) zawsze zmniejsza dochody budżetowe, c) zwiększa deficyt budżetowy, d) zwiększa lub zmniejsza dochody budżetowe, e) wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

odp d.
tak mi się wydaje. ;]]

Konto usunięte
Konto usunięte: 15. W krótkim okresie na eksport netto wpływają: a) zmiany PKB w kraju i zmiany PKB zagranicy, b) różnice w tempie przyrostu naturalnego pomiędzy krajem i zagranicą, c) zmiany realnego kursu walutowego, d) różnica pomiędzy stopami inflacji w kraju i za granicą, e) wszystkie odpowiedzi od a do d są nieprawidłowe.

a, b, c

udzielone przeze mnie odp nie są poprawne na 100% ;]
Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.