artphotos
artphotos
  25 maja 2009 (pierwszy post)
Witam,
Chcąc wykonywać zdjęcia przedstawiające ludzi w celu ich publikacji, będziemy musieli zapoznać się z prawami osoby fotografowanej oraz fotografującej.

Fotografujący ma prawo:
- modyfikować zdjęcia (retusz, grafika, montaż),
- publikować zdjęcia na wszelkich polach zawartych w umowie,
- wymagać umieszczenia jego danych pod zdjęciem publikowanym przez modelkę/modela (o ile umowa nie stanowi inaczej),
- nadzorować sposób korzystania z fotografii,
- wymagać zaniechania publikacji zdjęcia przez podmioty nieuprawnione,
- publikować zdjęcia osób powszechnie znanych podczas wykonywania przez nich funkcji publicznych (BARDZO SZEROKIE POJĘCIE...),
- publikować zdjęcia osób stanowiących jedynie szczegół całości jak zgromadzenie, impreza publiczna (BARDZO SZEROKIE POJĘCIE...),
- do roszczeń finansowych za wykorzystanie jego zdjęcia poza umową.

PRAWA AUTORSKIE SĄ NIEZBYWALNE I NIE PRZEMIJAJĄCE.
Autor może przekazać jednak prawo do swoich zdjęć rodzinie, etc.
Po śmierci autora, prawa do jego zdjęć przechodzą na rodzinę.

Fotografowany ma prawo:
- do publikacji zdjęć na wszystkich polach wymienionych w umowie,
- do otrzymywania wynagrodzenia za publikację zdjęć przez ich autora,
- do bycia informowanym o zmianach pól eksploatacyjnych (wymagany aneks do umowy),

Model/Modelka nie mają prawa:

- modyfikować zdjęć (retuszować, montować),
- publikować zdjęć bez zawarcia danych autora,
- rozpowszechniać lub sprzedawać zdjęć w celach komercyjnych i niekomercyjnych (o ile umowa nie stanowi inaczej) na polach nie zawartych w umowie,

Warto przygotować sobie także umowę, którą należy spisywać z każdą modelką i modelem, którego mamy okazję fotografować.
Pozwoli to na jasne postawienie warunków współpracy i zabezpieczenie się przed ewentualnymi nieprzyjemnymi sytuacjami.
Załączam wzór umowy znalezionej w internecie, natomiast ja osobiście mam inną, w zależności od rodzaju zdjęć (za pozowanie / płatne).

http://www.obiektywni.pl/czytelnia/obrazki/umowazmodelka_obiektywni.doc

UMOWA o wykonanie i wykorzystanie fotografii

Zawarta w ........................................ dnia .................................., pomiędzy:

Fotografem
.....................................................
Zam. w .........................................
.....................................................
Legitymującym się dowodem osobistym:
Nr .................................................
PESEL ...........................................
NIP ...............................................

a

Modelem/Modelką*
.....................................................
Zam. ............................................
.....................................................
Legitymującym/ą* się dowodem osobistym:
Nr .................................................
PESEL ............................................
NIP ................................................

§ 1
Fotograf zobowiązuje się wykonać utwór fotograficzny, na który składają się fotografie Modela/Modelki* a Model/Modelka* zobowiązuje się pozować (w dniu............................... w miejscu wskazanym przez Fotografa) do fotografii o charakterze portret/moda/akt/glamour* oraz uczestniczyć własnym staraniem w wykonaniu utworu, który uzyskany będzie w trakcie sesji fotograficznej oraz późniejszej techniczno-graficznej obróbki zdjęć przez Fotografa lub osoby przez niego wskazane.

§ 2
Wszelkie prawa Autorskie w tym Autorskie prawa majątkowe do utworu fotograficznego opisanego w § 1 nabywa Fotograf.

§ 3
Termin wykonania utworu fotograficznego opisanego w § 1 ustala się na ...................................................... r.

§ 4
Wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy dla Modela/Modelki* stanowi:
1. Wynagrodzenie pieniężne w kwocie ...................... zł (słownie .........................................................zł)*,
2. Wynagrodzenie pieniężne w wysokości .............% (słownie.............................................................%) od dochodu netto osiągniętego ze sprzedaży (przeniesienia autorskich praw majątkowych) lub zawarcia umowy o korzystanie z utworu opisanego w § 1 lub jego części, przez Fotografa*,
3. Nagranie płyty CD lub DVD z utworem fotograficznym opisanym w § 1 lub jego częścią wybraną przez Fotografa i przekazanie jej Modelowi/Modelce*,
4. Wykonanie dla Modela/Modelki* 10 sztuk odbitek części utworu fotograficznego opisanego w § 1.

§ 5
Model/Modelka* może wykorzystywać zapis na CD lub DVD, o którym mowa w pkt 3 § 4 tylko i wyłącznie w celach budowy własnego portfolio oraz innych celach nie komercyjnych - pod warunkiem zamieszczania informacji o Autorze utworu fotograficznego (Fotografie). Model/Modelka* w żadnym wypadku nie może sprzedawać lub w inny sposób czerpać korzyści finansowych z uzyskanego w ramach niniejszej umowy utworu bądź jego części pod rygorem wyciągnięcia przez Fotografa konsekwencji prawnych.

§ 6
Fotograf ma prawo:
1.Wykorzystywać utwór opisany w § 1 lub jego część na wszystkich znanych w chwili podpisywania umowy polach eksploatacji,
2. Publikacji utworu opisanego w § 1 lub jego części; w szczególności w Prasie, Galeriach (w tym internetowych), portfolio itd.,
3. Sprzedać lub w inny sposób czerpać korzyści majątkowe z utworu opisanego w § 1 lub jego części.

§ 7
Model/Modelka* wyraża nieodwołalną i wieczystą zgodę na nieograniczone wykorzystanie fotografii, na których znajduje się Modela/Modelki* wizerunek, a które stanowią utwór opisany w § 1 lub jego części, przez Fotografa lub podmioty przez niego wskazane we wszystkich mediach i na wszelkie znane w chwili podpisywania umowy pola eksploatacji, na terytorium całego świata, bez żadnych ograniczeń co do natury ich wykorzystania (fotografie mogą być łączone z innymi fotografiami i elementami oraz mogą być przerabiane i modyfikowane), w tym także do celów promocjno-reklamowych.

§ 8
Model/Modelka* oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz, że posiada wszelkie prawa do złożenia deklaracji opisanej w § 7 niniejszej umowy.

§ 9
Strony zgodnie stwierdzają, że świadczenia określone w niniejszej umowie wyczerpują całkowicie zobowiązania Fotografa na rzecz Modela/Modelki* z tytułu pełnionych przez Modela/Modelkę* czynności objętych niniejszą umową.

§ 10
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, a dotyczących jej przedmiotu, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgodnej woli stron.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Fotograf: .......................................... Modelka: ..........................................
Flo
Flo
  25 maja 2009

to ja jeszcze dodam szablon umowy z niepełnoletnią modelką
http://www.szymiczek.neostrada.pl/Dokumenty/UmowaPonizej18lat.pdf
;)

Alucard
Alucard
  25 maja 2009

dodałbym to do:
http://www.fotka.pl/forum/read.php?f=26&t=650

artphotos
artphotos
  25 maja 2009

Hej, nie wrzucajcie porad z poza tematu.
Podwiesić topic.

Flo
Flo
  25 maja 2009
Konto usunięte
Konto usunięte: Hej, nie wrzucajcie porad z poza tematu.

a gdzie widzisz porady z poza tematu? :ninja:
czytanie ze zrozumieniem się kłania chyba.
artphotos
artphotos
  25 maja 2009

Flo, miałem na myśli informacje dotyczące słownika podanego przez Alucarda.
Nie chciałbym, aby zrobił się tu kocioł do wszystkiego.
Mam nadzieję, że informacje o prawie autorskim i umowie przydadzą się użytkownikom :)

Alucard
Alucard
  25 maja 2009

Masz tam podstawowe pojęcia jak i można dać informację po co tyle przyklejonych tematów? Najlepiej jeden od A do Z fotografii i każdy będzie mógł poczytać o wszystkim.

paulczkow
Posty: 18572 (po ~70 znaków)
Reputacja: -3 | BluzgometrTM: 20
paulczkow
  25 maja 2009

ja tam preferuje umowy smutne

Pewne rzeczy sie nie zmieniaja ;) Kobieta idealna ;)

Dyskusja na ten temat została zakończona lub też od 30 dni nikt nie brał udziału w dyskusji w tym wątku.